As mai provadu a ti dimandare

cale cumandu ti moghet su passu

 

e cantas bortas partit a sa sola

chene pessare e mancu t’abitzare?

 

Cumprendo chi sa vida sia tua

e su chi naro non ti niat nudda

 

ma si totu tzirat a s’imbesse                                                              

de sos annos c’apo so minore!

           

Tando dia boler chi torres in segus

a tempus e faghinas chi sa vida

 

di podet aer tocadu in su caminu

 

chi si ti pessavas discansosu

a tretos podiat esser traballosu.

 

Bogande a campu irballios e dannos

semper deretu non c'as acudidu

 

e sas prus bortas bi ca mancu tue

 

chi na chi ses abistu as sepertadu

ma est s’ateru chi ti l’at acraridu:

 

tocandeli su coro e i sa conca

serrandeli sos cricos e sos loros

picandelu a sa mala dae palas

 

si regollit a un’ala issatu

mancu prus s’abitzat de su tempus

li firmat su mogher che a prima:

 

e tando abberu non ti bastet pinna

pro ti torrare a totu su c'as fatu!

 

De cantu mannu in cue ti credias

che pares che su fumu in die de ventu   

de su colau d’inbuschent pensamentu

 

t’imbergas suta seghede o in padente

chi solu e trigulande conca a fogu

ti coles dies de cando no ischias:

 

indedda vene dae ue ti bidias!

 

Gai contipitzande che in gherra

a orjatu siat o pane lentu      

costas a terra, in vuda o in banita

 

dormas cantu voles o chi andes

si sa pressione t’artiat a su chelu

sos pedes non si moghent a trumentu 

 

e non t’infundet abba e moghet bentu! 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
1 Non mi piace0